کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
موفقیت مشاوره تحصیلی متوسطه دوم
آگوست 3, 2020
اهمیت های مشاوره تحصیلی تیزهوشان
آگوست 4, 2020

اهمیت های مشاوره کنکور

اهمیت ﻣﺸﺎوره

علل های پر اهمیتی ﮐﻪ اهمیت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره را بوجود می آورد که در مقاله اهمیت های مشاوره کنکور آمده ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :

اﻟﻒ – توسعه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ

توسعه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ سبب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ بروز و مختلفی در حیطه ﻫﺎی متفاوت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد اﯾﺪ.ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی که توانایی داشته باشد تا ﭘﺎ ﺳﺨﮕﻮی احتیاجات ﺷﻐﻠﯽ ذکر شده ﺑﺎﺷﺪ،اﯾﺠﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ معنی یاری ﺑﻪ داﻧﺶ آموزان در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد صحبت شده.

ﺑﻪ طوری که ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ و علاقمندی های آنان مطابقت ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اهمیت های مشاوره کنکور ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﺪ.

ب – مختلف بودن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و زیاد بودن آموزش ﻫﺎی تخصصی

پیشرفت ﺻـﻨﺎﯾﻊ و نیاز ها ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی انسانی حرفه ای برای اداره ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎزه، و همینطور ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ احتیاجات ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ به دلیل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ، در قسمت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪه ، ﺗﺎ بعد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی بروز را سبب ﺷﺪه اﺳﺖ.به گفته مقاله اهمیت های مشاوره کنکور تنوع رﺷﺘﻪ ﻫﺎی مختلف تحصیلی و لازم بودن یاری ﺑﻪ داﻧﺶ آموزان دراﻧﺘﺨﺎب صحیح دراﯾﻦ حیطه  ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺎوره را حیاتی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ج – ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در حیطه تغییر ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺴﺘﻦ قسمت ﻫﺎی متکی و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﺶ اﻣﺪه ، اهمیت  ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺧﻮد هدایت گری سبب ﺷﺪه است بوجود آوردن ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷــﺪ ، ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، و روبرو شدن ﺑﺎ ﻣﺸــﮑﻼت مرتبط ﺑﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اشخاص ،علت های دﯾﮕﺮی بر حیاتی بودن و اهمیت های مشاوره کنکور اﺳﺖ .

ادامه ی اهمیت های ﻣﺸﺎوره

د- اﺷﺘﻐﺎل واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎرج از منزل وﻋﺪم اطلاع آنان از روش ﻫﺎی راهنمایی

ﺗﺤﺮک و سردرگمی زﻧﺪﮔﯽ ، سبب ﺷﺪه ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی ﺧﺎرج از منزل اﺷﺘﻐﺎل صورت دهند و اﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل سبب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای به وجود آوردن رواﺑﻂ دو طرفه ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ، ﻓﺮﺻﺖ لازم موجود نباشد ﺑﺎﺷﺪ ، بنابراین واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای درک و آشنایی با مسائل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و کمک های آنان ، زمان ﻻزم را در اختیار خود دارند.

اﯾﻦ کار همینطور ﻋﺪم اطلاعات واﻟﺪﯾﻦ از مشکلات ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و روش ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ، علل های دﯾﮕﺮی در ﺗﺎﯾﯿﺪ بودن ﻣﺸــﺎوره اﺳﺖ.

ه – اﺟﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دقت ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش

به گفته مقاله اهمیت های مشاوره کنکور اﺟﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت عمومی و زیاد کردن  ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش ، اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺎوره ﺑﻪ خصوص دقت ﺑﻪ اختلافات شخصی ، ﻣﻮرد دقت ویژه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد..ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ علت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره، ﺑﺮای رﺷﺪ یکسان بعد ﻫﺎی متفاوت ﺷﺨﺼﯿﺖ و دقت ﺑﻪ اختلافات ﻫﺎی شخصی، از اﻫﻤﯿﺖ به خصوصی دارا اﺳﺖ.

علل های ذکر شده در مقاله اهمیت های مشاوره کنکور علل های دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در منطبق بودن و ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ اﻣﻮزان اثر گذارند  ، مشخص کننده فلسفه ،مهم بودن و حیاتی بودن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ مشاوره ، و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه به وجود آوردن ﺗﺸﮑﯿﻼت  ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ویژه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ مقاصد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

موفقیت مشاوره تحصیلی متوسطه اول

موفقیت مشاوره تحصیلی متوسطه دوم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *