کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
اهمیت های مشاوره کنکور
آگوست 4, 2020
مشاوره تحصیلی متوسطه اول حرفه ای
آگوست 5, 2020

اهمیت های مشاوره تحصیلی تیزهوشان

 حیاتی بودن ﻣﺸﺎوره در ﻣﺪارس

به گفته مقاله اهمیت های مشاوره تحصیلی تیزهوشان توسعه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ در دنیا اﻣﺮوز،اختلاف رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻮزش ﻫﺎی تخصصی ،اﺷﺘﻐﺎل واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎرج از کنزل و ﻋﺪم اطلاع آنان از روش ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، به کار بردن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دقت ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آموزش وﭘﺮورش و علل های دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در مطابق بودن و ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ اﻣﻮزان اثر گذارند.

همه آن ها مشخص کننده ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ و حیاتی بودن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ، و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه بوجود آوردن ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ویژه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ مقاصد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺸﺎوره در ﻣﺪارس ﺑﻪ معنی به وجود آوردن ارﺗﺒﺎط مناسب ﺑﺎ فضا و ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ علاقمندی ها و استعداد ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان در راه های خوب ، ﺑﻪ گفته مقاله اهمیت های مشاوره تحصیلی تیزهوشان شیوه ای ﮐﻪ احتیاجات ﺟﺎﻣﻌﻪ از بعد های متفاوت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد، برنامه رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اهمیت داشتن ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن تمام ﻣﺴﺎﺋﻞ،ﻣﺸﮑﻼت و گرفتاری های اشخاص ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ به گفته مقاله اهمیت های مشاوره تحصیلی تیزهوشان در اﺳﺘﻌﺪاد و ﮐﻔﺎﯾﺖ او در کمک و ﯾﺎوری ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﺳﺖ ﺑﺪان صورت ﮐﻪ در برابر ﺣﻘﻮق و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ او، ضرورتی ﺑﺎ ارزش و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری اصولی ﺑﻪ شمار آﯾﺪ.شکی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ احتیاج ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره دارد.

اﯾﻦ احتیاج فقط مرتبط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت روزاﻧﻪ و سر چشمه از زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﻠﮑﻪ نیازی اﺳﺖ ﮐﻪ فرد ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت های ذهنی و ﻣﻌﻨﻮی و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی دارد.ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ روبرو ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﺮ مدل ﻣﺸﮑﻠﯽ علتی ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و نا هنجاری شخصی ﮐﻪ ﺑﺎ آن روبرو اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

به گفته مقاله اهمیت های مشاوره تحصیلی تیزهوشان اشخاص ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی و ﺣﺘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان و حرفه ای ها و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ، بویژه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان در خیلی از کار ها و ﻣﺴﺎﺋﻞ فردی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد احتیاج ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و کمکی دارﻧﺪ.اینکه داﻧﺶ آﻣﻮزان تمایل دارند ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران ﮐﺎر آزﻣﻮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

و از آﻧﺎن در مشکلات فردی ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ یاری ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﯾﮑﯽ از وارسی های صورت گرفته ﺧﺎرﺟﯽ مشخص ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم از ده ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز ، به این معنی که نزدیک ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ مشکلات و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ها ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺎوراﻧﯽ تحصیل کرده.و با تجربه در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ مطمعن باشند ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و داﻧﺶ و به ویژه راز داری آن ها داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺎوره

اهمیت های مشاوره تحصیلی تیزهوشان را صاحبان نظر از بعد های متفاوت تماشا کرد.اﯾﻦ تفاوت ها فقط ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﯿﺪه و دنبال کردن از ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ نیست ،ﺑﻠﮑﻪ از عوض کردن و تعییرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ تغییرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﺷﺪه همچنین تاثیر پذیر ﺳﺖ .ﻣﺸﺎوره ،ﯾﮏ کار فرا گیری اﺳﺖ ﮐﻪ از راه راﺑﻄﻪ میان دو ﻧﻔﺮ انجام می گیرد.

در اﯾﻦ ارتباط  ،ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ دارا بودن ﻣﻬﺎرت ها و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و تخصصی، تلاش می کند ﺗﺎ به شیوه های ﻣﻨﻄﺒﻖ بر احتیاجات ﻣﺮاﺟﻊ ، او را کمک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را زیاد تر بشناسد و دیدی را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ راه درﺑﺎره خود کسب می کند.در حیطه قصد های ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ آن ها را ﺑﻪ طور حقایق هوشمندانه ای درک ﮐﺮده.

ﺑﻪ ﻃﻮر اثر گذاری ﻣﻮرد کاربرد ﻗﺮار دﻫﺪ و بنابراین ، ﺑﻪ شخصی هوشمندانه ﺗﺮ و پویا تر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. به گفته مقاله اهمیت های مشاوره تحصیلی تیزهوشان ﻣﺸاوره ارتباطی اﺳﺖ هوشمند و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﻪ بر اساس کمک مشاور و ﻣﺮاﺟﻊ ، و ﺑﺎ شیوه های مطابق ﺑﺮ احتیاجات ﻣﺮاﺟﻊ صورت می گیرد.

اهمیت های مشاوره کنکور

موفقیت مشاوره تحصیلی متوسطه دوم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *